Akut mobil blodprøvetagning

Udviklingsprojektet Akut Mobil Blodprøvetagning fokuserer på samarbejde over sektorgrænsen, afprøvning af ny praksis og generering af ny viden.

 

 Af Jan Nybo og Annebirthe Bo Hansen

 

I Region Nordjylland blev der i 2015 indgået en aftale mellem praktiserende læger og Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital, om blodprøvetagning i eget hjem. Ordningen omfattede planlagte, elektive blodprøvetagninger inden for en tidsramme af 10 dage på patienter bosiddende i Aalborg Kommune, hvor patienten ud fra en lægefaglig vurdering var immobil.

 

Ordningen har været populær, hvilket har affødt flere ønsker om udvidelse af ordningen, blandt andet med mulighed for akut blodprøvetagning, patientnær diagnostik og etablering af et samarbejde mellem den praktiserende læge, den kommunale akutsygeplejerske og bioanalytikeren fra Klinisk Biokemi. På den baggrund er projektet ”Akut mobil prøvetagning” blevet beskrevet. Projektet er et udviklingsprojekt, der omhandler samarbejde over sektorgrænsen, afprøvning af ny praksis og generering af ny viden.

 

Projektet er organisatorisk og fagligt forankret i Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital. I udarbejdelse af projektbeskrivelsen har repræsentanter for almen praksis og Aalborg Kommunes akuttilbud været involveret, hvilket sikrer helhed i diagnostik og behandlingstilbud på tværs af sektorer.

 

Unikt inden for patientnær diagnostik
Projektet er unikt i Danmark inden for patientnær diagnostik i eget hjem og fremmer det tværfaglige samarbejde mellem tre aktører indenfor sundhedsvæsenet: Almen praksis, den kommunale akutsygeplejeordning og Klinisk Biokemi. Projektet er rettet mod sårbare patientgrupper i form af ældre, kronikere, multisyge og andre svage, som kan have en umiddelbar gevinst af akut diagnostik, idet behandlingstilbuddet herved kan optimeres, og unødvendige indlæggelser undgås.

 

Projektet er planlagt til dagtid, dvs. på hverdage i tidsrummet kl. 08-16, i alt cirka 250 dage om året. Projektperioden er 2 år i et geografisk afgrænset område, nærmere betegnet Aalborg Kommune, hvis indbyggertal på 200.000 udgør cirka en tredjedel af regionens samlede befolkningstal på 580.000 indbyggere. Den akutte blodprøvetagning i eget hjem kan rekvireres af egen læge med en responstid på cirka 2-3 timer. Hvis borgerens egen læge skønner det hensigtsmæssigt, kan den kommunale akutsygeplejerske rekvireres samtidig, hvis ikke akutbesøg ved hjemmesygeplejen er rekvireret først.

 

Det er således almen praksis, der foretager den faglige vurdering af det aktuelle behov i hver enkelt situation. Man har således tre scenarier:

 

  • Akut hjemmesygeplejerske alene
  • Akut mobil blodprøvetagning alene
  • Tilstedeværelse af begge hos den samme patient

 

Den nuværende elektive blodprøvetagningsordning og det planlagte projekt vil kunne supplere hinanden. Bemandingen vil i alt være tre bioanalytikere og tre personbiler udstyret med basalt mobilt blodprøvetagnings- og analyseudstyr.

 

Patientvolumen og snitflader
Målet er at tilbyde samme service til patienter i eget hjem som til de patienter, der indlægges i Aalborg Kommunes Akuttilbud. Dette er et tilbud til borgere med behov for diagnostik og specialsygepleje, som ikke kan tilgodeses i eget hjem. Det årlige antal indlæggelser i akuttilbuddet er 350, og det vurderes, at disse patienter som minimum vil have behov for den akutte mobile prøvetagning.

 

Hertil kommer hjemmesygeplejens cirka 80 månedlige akutbesøg og borgere, som ellers ville være henvist til udredning via projektet Tidlig Indsats på Tværs (TIT), eller som ville være blevet indlagt direkte på hospitalet. Den præcise samlede volumen i den akutte mobile prøvetagning er vanskelig at forudsige, men det er projektgruppens vurdering, at ordningen dækker et stort behov i primærsektoren.

 

Antallet af patientkontakter vil formentlig være stigende henover projektperioden, efterhånden som kendskabet til ordningen udbredes via etablerede kommunikationskanaler til almen praksis. Ligeledes må det forventes, at der vil være et stigende behov, da de nye supersygehuse fremadrettet vil lave flere ambulante undersøgelser og behandlinger samt kortere indlæggelsesperioder.

 

Fuld opbakning fra Almen Praksis
Efter en udarbejdelse af og godkendelse af projektbeskrivelsen ”Projekt Akut Mobil Prøvetagning – et samarbejde mellem almen praksis, Aalborg Kommune og Klinisk Biokemi, Aalborg Universitetshospital” blev der søgt udviklings- og forskningsmidler på i alt 3.010.100 kroner fra Danske Regioners og Sundhedskartellets Forsknings- og Udviklingspulje til gennemførelse af projektet.

 

Der blev efterfølgende bevilget 1 mio. kroner til projektet. I løbet af foråret har der været afholdt en del møder med interessenterne. Der er stadig fuld opbakning og interesse fra Almen Praksis, mens det har været vanskeligere konkret at få samarbejdet med Aalborg Kommune til at fungere.

 

Der er mange interessenter omkring den skrøbelige borger/patient, og Aalborg Kommune har valgt at prioritere TIT-projektet, hvor det er hjemmesygeplejen, der skal stå for patientnær diagnostik, og ønsker ikke at støtte Akut Mobil Prøvetagning økonomisk.

 

Trinvis aktivering og implementering
På trods af dette er projektet ikke blevet skrinlagt, og der søges økonomisk støtte fra andre fonde. For at komme videre er der tænkt en trinvis aktivering og implementering af den akutte mobil prøvetagning:

 

  • Subakut prøvetagning (fra dag til dag) og analysering samme dag
  • Akut prøvetagning og analysering samme dag
  • Akut prøvetagning og patientnær analysering og diagnosticering

 

Almen Praksis vil således fremadrettet kunne rekvirere subakutte prøver fra dag til dag, og prøverne vil blive bragt til laboratoriet hurtigst muligt og analyseret med elektronisk svarafgivelse få timer efter prøvetagningen. Dermed vil det være muligt for egen læge at tage stilling til den bedst mulige udredning og behandling for patienten med nye parakliniske resultater.

 

Ligeledes tænker man, at Aalborg Kommunes akuttilbud og de borgere, som er indlagt her, hver dag kan tilbydes akut blodprøvetagning, analysering og svar samme dag til egen læge. Det vil igen give egen læge en bedre mulighed for med både sygeplejefaglige observationer og parakliniske resultater at beslutte den videre behandling. Næste trin er akut prøvetagning med en responstid på 2-3 timer med analysering på laboratoriet. Sidste trin er akut prøvetagning og analysering på patientnært udstyr.

 

Mange har patientens og borgerens interesse nær
Man må konkludere, at der for tiden er mange, som har patientens og borgerens interesse nær. Men måske er der samtidig risiko for, at flere projekter arbejder parallelt og ikke sammen om det fælles mål, nemlig med patienten som centrum for udredning og behandling med de bedste undersøgelser taget på den rigtige måde og til den rigtige tid, hvilket vil øge kvaliteten og behandlingen af borgeren.

 

I store organisationer kan det være vanskeligt at få et overblik over de mange velmenende tiltag, der foregår, og dermed sikre, at man samler ressourcer, knowhow og arbejder mod det samme mål.

 

Selv om projektet ikke starter med patientnær analysering på akutte patienter, vil det blive monitoreret og evalueret med henblik på data- og vidensopsamling og publicering i bredere medier både inden for sundhedsvæsenet og i dagspressen.

Mere om forfatterne