Synspunkt: Derfor er patientansvarlig læge en gevinst for alle parter

Indførelsen af patientansvarlig læge er et godt ledelsesinitiativ, der er win-win for alle parter.

 

Af Hans Peder Graversen

 

Siden 2016-17 er der foregået en række pilotafprøvninger af patientansvarlig læge-konceptet (PAL), som er indført med stor billigelse fra aktører og interessenter på sygehusområdet.

Implementering for alle kræftpatienter i hospitalsforløb er i fuld gang, og der er massiv støtte til den ønskede implementering i alle kliniske afdelinger og tildeling af PAL til alle patienter, hvor det er fagligt relevant.

Men implementeringen af det nye koncept går videre med andre komplekse patientforløb, især hvor behandling og opfølgning foregår på flere afdelinger og inddrager flere sygehuse undervejs. Det er yderst tiltrængt.


En kontinuitetsreform

PAL-reformen er i virkeligheden en kontinuitetsreform, som skal forandre patientforløbet fra ”stykkevist og delt” til helt. Reformen bygger på læge-patient-relationen og stiller en række krav til sygehusenes organisering og afdelingsledelse. Den rene funktionsmæssige styring skal forandres, så de opståede relationelle bindinger mellem PAL og patienter respekteres og får prioritet i dags- og ugeplanen på afdelingerne.

Dermed vendes der op og ned på sædvanen flere steder, hvor funktioner er blevet styret efter lægebehov og -tilgængelighed. Nu skal lægerne imødekomme patienter, de er PAL for. Det viser sig at gå meget bedre, end mange har forventet.

 

Mange diskussioner
Som så ofte før har en organisatorisk reform på lægeområdet budt på mange og lange diskussioner. Men med pilotprojekterne blev det vist, at det er lettere at handle sig ind i en ny tænkning end at tænke sig ind i ny handling.

Med pilotprojekterne blev det også afklaret, hvordan hele sundhedspersonalet kan og skal hjælpes ad og tage opgaverne på sig for at få succes med PAL-reformen. Det ser ud til, at teamorganisering gør reformen mulig de fleste steder.

 

Forløb går på tværs
Reformen sker på sygehusene, men forløbene går på tværs og videreføres i primærsektoren, hvor almen praksis og kommunen løfter ansvaret for efterbehandling, opfølgning eller genoptræning. Når patienten har en PAL på sygehuset, er der fremragende muligheder for, at primærsektoren tager kontakt med den forløbskoordinerende læge, når der er behov for det.

Der kan også foretages en overdragelse af PAL-funktionen, hvis patientforløbet skifter karakter. Derfor indføres navn og kontaktmulighed for patientens PAL i epikrisen, så egen læge ved kontakt med patienten nemt kan foretage et opkald og få supplerende fagligt relevante oplysninger.

 

Reformen er ren win-win
I forlængelse af ovenstående er PAL-reformen ren win-win alle parter:

  1. Patienterne bliver inddraget, deltager i de relevante beslutninger om eget forløb, får et velkoordineret behandlingsforløb og oplever et tillidsforhold i lægerelationen.
  2. Lægerne og sundhedspersonalet oplever en meningsfuld forandring til det bedre, når PAL får opfyldt flere af de lægelige intentioner i mødet med patienterne.
  3. Der viser sig klare driftsmæssige gevinster med at effektivisere patientforløb, mere tid til patientarbejdet, mere tid til yngre lægers videreuddannelse og mere tid for plejepersonalet til kerneopgaverne.

Derfor er reformen også et godt ledelsesinitiativ. God og vedholdende ledelse, både lokalt og i det overliggende niveau, kan slet ikke undværes i det pågående kulturforandrende implementeringsarbejde.

Mere om forfatterne