Tværsektorielt samarbejde skaber sammenhængende patientforløb i Sydvestjylland

Sydvestjysk Sygehus har god erfaring med at rykke sundhedsydelser tættere på borgerne og samarbejde på tværs af sektorer for at skabe mere sammenhængende patientforløb.

 

Af Katrine Klelund Josephsen

 

Blodprøve, EKG og ambulante kontrolbesøg. Det er alt sammen noget, der kræver, at man som borger skal en tur på sygehuset. For nogle borgere kan turen være lang, og det kan betyde store omkostninger i forhold til udgifter til transport, ressourcer eller tabt arbejdsfortjeneste.

På Sydvestjysk Sygehus er strategien klar. Patienten først. Altid. Derfor er direktionen på Sydvestjysk Sygehus meget positive over for regeringens udspil om nærhospitaler.

”Det giver mening, at vi bliver endnu bedre til at samarbejde på tværs af kommuner og regioner omkring patienterne, så vi får nogle mere sammenhængende patientforløb. Vi skal have fælles visitation, så vi kan se på, hvad der er det bedste behandlingstilbud for patienten på tværs af kommunale og regionale tilbud,” fortæller Charlotte Mose Hansen, sygeplejefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus.

 

Større lighed i sundhedsvæsenet
Set fra Sydvestjysk Sygehus’ side er målet med et nærhospital at få tilbuddene tættere på borgerne – og dermed skabe større lighed i sundhedsvæsenet.

”Vi skal se på, hvilke behov borgerne har, og hvilke tilbud vi kan flytte ud i samarbejde med kommunerne, så de bliver mere tilgængelige for borgerne. Vi skal se på, om vi kan etablere f.eks. akutpladser eller andre løsninger på nærhospitalet, som kan bruges som udslusning i forbindelse med en indlæggelse,” siger Charlotte Mose Hansen.

”Og vi skal se på, hvordan vi kan hjælpe borgere, som har brug for behandling, men ikke nødvendigvis behøver indlæggelse. Kan vi udvikle nogle tilbud på et nærhospital, så vi imødekommer borgerne, der hvor de er. Det vil vi gerne arbejde videre med,” siger hun.

 

Samarbejde siden 2011 i Brørup
Ideen om nærhospitaler er ikke fremmed. Sydvestjysk Sygehus har siden 2011 samarbejdet med Vejen Kommune om et lignende initiativ i form af Brørup Sundhedscenter. I takt med at regeringen har centraliseret mere omkring akutsygehusene, er der nogle målgrupper af borgere fra Vejen Kommune, for hvem der kan være langt til sygehusene. Vejen Kommune ligger geografisk placeret lige imellem Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk Sygehus.

Derfor giver det ifølge Vejen Kommune god mening at have lokale tilbud til borgerne i Brørup Sundhedscenter. På centret udbydes regionale funktioner, kommunale funktioner, almen praksis og private aktører og frivillige aktører. Og den måde at arbejde sammen på spiller rigtig godt sammen på tværs af sektorer lyder det fra Anne-Mette Dalgaard, afdelingschef for Sundhed og Sammenhæng i Vejen Kommune.

”I Vejen Kommune har vi gode erfaringer med at arbejde sammen på tværs af sektorer. Derfor ser vi regeringens udspil om som en oplagt mulighed for at bygge videre med flere relevante tilbud på Brørup Sundhedscenter, som en del af udviklingen af i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen og transformere centret til et nærhospital,” siger Anne-Mette Dalgaard.

Vejen Kommune og Region Syddanmark lægger i deres nye politiske vision for Brørup Sundhedscenter selv vægt på at sikre sammenhængende forløb tæt på borgerne. Det kan et nyt nærhospital være med til at realisere.

 

Tværsektorielt samarbejde giver mere sammenhængende patientforløb
Erfaringerne fra Brørup Sundhedscenter er, at borgerne oplever et mere sammenhængende forløb, når flere sundhedsydelser samles et sted i tættere på borgerens hjem.

”Som borger i Vejen Kommune har man mulighed for at få et godt lokalt tilbud, hvis man er udfordret på sit helbred. Eksempelvis kan borgeren gå til praktiserende læge, hvorefter borgerne kan blive henvist til et tilbud i sundhedscenterets Træning og Livsstil eller modtage en ydelse i sygeplejeklinikken.”

”Eller borgeren kan være indlagt på sygehuset og derefter blive henvist til genoptræning i sundhedscentret eller være tilknyttet lokalpsykiatrien og herfra blive henvist til et rygestopstilbud i livsstilsenheden. Der er mange indsatser, der hænger sammen – og derfor giver det mening at samle tilbuddene tættere på borgerne,” siger Anne-Mette Dalgaard.

Der er etableret en politisk og administrativ tværsektoriel styregruppe omkring Brørup Sundhedscenter. Den administrative styregruppe har sat på dagsorden, at den politiske styregruppe skal drøfte mulige indsatser i forhold til at imødekomme kriterierne for et nærhospital på næstkommende møde i foråret.

Der er velvilje fra alle parter om at udvide samarbejdet og håbe på national opbakning til at transformere Brørup Sundhedscenter til et nærhospital eller et specialiseret sundhedscenter.

 

Teknologiske løsninger kan være vejen frem
I arbejdet med nærhospitaler ser Sydvestjysk Sygehus en oplagt mulighed for at kaste boldene i luften, og nytænke måden vi leverer sundhedsydelser på. Videokonsultationer og telemedicin kan være nogle af de nye teknologiske løsninger, som er oplagte i forhold til et nærhospital.

”Det er oplagt, hvis vi kan have et setup på nærhospitalet, hvor patienten kan komme til undersøgelse ved en sygeplejerske, som så kan ringe til speciallægen på sygehuset eksempelvis via video for at få specialistrådgivning. På den måde bringer vi igen tilbuddene tættere på borgerne,” fortæller Charlotte Mose Hansen.

Vejen Kommune er også parate til at gøre brug af teknologiske løsninger i forhold til sundhedsydelser:

”Vi skal blive ved med at udfordre os selv og spørge, hvordan kan vi rykke sundhedsindsatserne tættere på – uden at man nødvendigvis skal være fysisk til stede. Der findes mange gode teknologiske løsninger i dag, som er oplagt at benytte os af på et kommende nærhospital,” fortæller Anne-Mette Dalgaard.

 

Patienter og pårørende skal inddrages
På Sydvestjysk Sygehus har man tradition for at tage patient- og pårørendepanelet med ind i drøftelsen af nye tiltag.

”De er gode til at kvalificere, hvad patienter og pårørende har brug for. Samtidig kan de være med til at belyse problematikker eller udfordringer, hvilket er vigtigt at tage med i udarbejdelsen af et nyt tilbud,” siger Charlotte Mose Hansen.

I Vejen Kommune har man også gode erfaringer med at inddrage frivillige organisationer og borgere. I løbet af dette forår går Vejen Kommune i gang med at interviewe borgere om deres oplevelser som bruger af Brørup Sundhedscenter og få deres inspiration til udvidede tilbud lokalt.

”Vi vil gerne høre borgernes vurdering af, hvordan vi lykkes med at skabe sammenhængende forløb tættere på deres bopæl. Samtidig ønsker vi at spørge ind til, om der er noget, vi mangler, som vi ikke har øje for i forhold til udviklingen af huset. Det er vigtig viden, som vi kan tage med i processen, når vi taler om etableringen af et nærhospital i Brørup,” siger Anne-Mette Dalgaard.

 

Processen mod et nærhospital er startet
Sydvestjysk Sygehus og Vejen Kommune er startet på processen i forhold til at transformere Brørup Sundhedscenter til et nærhospital, og med det afsæt håber sygehuset og kommunen på national opbakning til at komme blandt de 20 kommende nærhospitaler i Danmark.

”Vi håber, at vi i fremtiden kan tilbyde borgerne nogle af de behandlinger, der i dag foregår på sygehuset som f.eks. rehabilitering tættere på. Det vil give mindre transporttid og mere nærhed for borgerne, uden at gå på kompromis med kvaliteten,” fortæller Charlotte Mose Hansen.

”Vi er åbne overfor at finde de bedste løsninger både i forhold til det organisatoriske aspekt, økonomi og planlægning. Det skal ikke være styrende i forhold til, hvad vi får udviklet af gode tilbud,” tilføjer hun.

 

Artiklen er skrevet, før regeringens sundhedsreform blev offentliggjort

 

Mere om forfatterne