Dansk telemedicin hjælper mexicanske psykiatripatienter

Den danske sundhedssektors kompetencer i telemedicin kommer til gavn for både patienter og økonomi i Mexico gennem myndighedssamarbejde.

 

Af Hanne Tornager

 

Danske erfaringer inden for telemedicin gavner mexicanske psykiatriske patienter i et pilotprojekt i delstaten Durango i Mexico. Projektet begyndte i oktober 2018 og er en del af et dansk-mexicansk samarbejde, hvor Mexico bygger på danske erfaringer med at øge tilgængeligheden af tilbud indenfor sundhed i yderområder.

 

I sundhedssektoren i Mexico er tilbuddene til psykiatriske patienter begrænset, og relativt få psykiatere skal betjene mange patienter i spredte geografiske områder. Det er en udfordring for de mange patienter og pårørende, som bor fjernt fra hospitaler i regionshovedstæderne.

 

Konsultationer i Mexico er derfor ofte forbundet med logistiske og økonomiske udfordringer, når patienter har op til 10 timers transport til det nærmeste hospital. En styrket og målrettet brug af telemedicin er oplagt.

 

KOL-behandling med teleredskaber
Otte repræsentanter fra det mexicanske sundhedsministerium SALUD besøgte Region Nordjylland i april 2018 for på nærmeste hånd at opleve, hvordan sundhedssektoren styrker behandling gennem brug af telemedicin.

 

Under besøget oplevede de mexicanske deltagere, hvordan læger og sygeplejersker anvender telemedicin inden for KOL-behandling med teleredskaber, som kan overføres til andre sundhedsfaglige områder.

 

Deltagerne i den mexicanske delegation undrede sig over, hvordan danske sygeplejersker varetog opgaver, som i Mexico udelukkende varetages af læger. Mexico er godt med på telemedicin, men læger varetager konsultationer over video, og konsultationerne bliver derfor hurtigt omkostningstunge.

 

Imponerede over patienter
Deltagerne i delegationen var også imponerede over danske patienters store indblik i egen sundhed, og hvordan danske patienter indgår som aktive partnere og udviser tillid til sundhedspersonalet på alle niveauer.

 

Mexicos sundhedsvæsen er præget af en langt mere hierarkisk kultur, hvor lægerne har stor autoritet og patienterne tilsvarende stor autoritetstro. Telemedicin giver mulighed for at flytte kompetencer nedad i systemet, hvilket er en udfordring i projektet, da patienter foretrækker at blive tilset af en læge.

 

Her skal projektet også over tid være med til at skabe en ny kultur i samarbejdet mellem patienter, sygeplejersker og læger.

 

Lettere depression eller angst
500 psykiatriske patienter med en lettere grad af depression eller angst deltager i pilotprojektet i byen Durango, der ligger cirka en times flyvetur på Mexico City. Durango har 650.000 indbyggere og kun ét psykiatrisk hospital med fem små klinikker i oplandet, som normalt ikke har daglig adgang til specialister. Udbuddene er langt fra tilstrækkeligt til behovet.

 

Projektet i Durango skal bidrage til at gøre flere behandlingstyper mere tilgængelige for flere patienter gennem mobile enheder, som kommer til fjerntliggende områder. Enhederne har teleforbindelse og en sygeplejerske, som faciliterer konsultationen med en specialist et sted i Mexico. Teknologien i Durango er allerede etableret.

 

Forskere monitorer projektet for systematisk at opsamle erfaringer, som kan styrke telemedicinen og udbrede ”best practices” til andre sektorer.

 

Mexico attraktiv for danske løsninger
Som ”first mover” inden for digitalisering og telemedicin kan det danske sundhedsvæsen og underleverandører positionere sig internationalt. Mexico kan bruge erfaringer fra Danmark og derved undgå kostbare udviklingsprojekter.

 

Det mexicanske sundhedsvæsen gennemgår en digital oprustning, og markedet for importeret medico-udstyr og instrumenter er stærkt stigende. Stigende offentlige og private investeringer i nye hospitaler, sundhedsklinikker og lægepraksisser over hele landet betyder, at det mexicanske marked er attraktivt for danske producenter af telemedicinske løsninger.

 

Mexicos sundhedssystem er under hårdt pres med 130 millioner indbyggere. På den ene side oplever landet en stor vækst i livsstilssygdomme som hjertekarsygdomme og diabetes 2.

 

På den anden side kæmper en stor del af befolkningen fortsat med mangelsygdomme som følge af, at dele af landet er fattigt med ringe adgang til oplysning, store afstand og mangel på læger. Sundhedsvæsnet har derfor brug for at optimere ressourcerne.

 

Samarbejde om sundhed siden 2013
Bindeleddet mellem danske og lokale myndigheder er danske vækstrådgivere, der stiller viden og ekspertise til rådighed for danske virksomheder og danske myndigheder. Vækstrådgiverne fokuserer på strategisk vigtige sektorer, hvor Danmark har særlige kompetencer og erfaringer med offentligt-privat samarbejde.

 

Myndighedssamarbejdet kan sammen med Trade Council være en indgangsvinkel til mindre danske e-health virksomheder, som måske synes, at Mexico er et stort og uigennemskueligt marked. Mexicanske virksomheder kan hjælpe mindre danske virksomheder fra indgang til markedet i Mexico.

 

Danmark og Mexico har siden 2013 haft samarbejde om sundhed. Siden 2016 er samarbejdet intensiveret med myndighedssamarbejdet, der foruden telemedicin og digitalisering fokuserer på den primære sektor. Gennem et formaliseret samarbejde med mexicanske myndigheder støtter Sundheds- og Ældreministeriet og Udenrigsministeriets opbygningen af telemedicin i psykiatrien i Mexico.

 

Partnere i programmet

Danmark

 • Sundheds- og Ældreministeriet er projektansvarlig, koordinerer indsatsen og bidrager med telemedicinske viden om erfaringer fra Danmark
 • Udenrigsministeriet koordinerer på tværs af lande om fagministerier og er ansvarlig for finansiering
 • Telepsykiatrisk center, Region Syddanmark inkorporerer konkrete erfaringer med national udbredelse af telepsykiatrisk implementering
 • MedCom bidrager med viden og erfaring med implementering af telemedicin og standardisering
 • Telepsykiatrisk Center bidrager med konkrete erfaringer med national udbredelse af telepsykiatrisk implementering

Mexico

 • SALUD, Sundhedsministeriets internationale afdeling, koordinerer samarbejdet mellem Danmark og Mexico
 • Nationalt Institut for Psykiatri deltager i projektet med ekspertviden, online uddannelsesmodul (ECHO), erfaringer med e-health på psykiatriområdet
 • Durango, delstaten i Mexico, deltager med to hospitaler, fem sundhedsklinikker, telemedicinsk center og Durangos sundhedsministerium

 

Myndighedssamarbejder
Myndighedssamarbejder dækker over samarbejder mellem danske myndigheder og myndigheder i udlandet med det formål at fremme danske samfundsløsninger.I Danmark har vi udviklet stærke samarbejder på tværs af den offentlige og den private sektor inden for eksempelvis sundhed, men også indenfor grøn omstilling, byplanlægning, landbrug og fødevarer, hvor dansk teknologi og kompetencer kan bidrage til udviklingen i andre lande.

 

Tre mål med samarbejder

 1. Skal bidrage til ansvarlig, bæredygtig vækst og udvikling i samarbejdslandene
 2. Skal styrke og udvikle relationer mellem Danmark og samarbejdslandene
 3. Skal involvere den danske private sektor i at levere løsninger til udfordringer inden for FNs bæredygtige mål. De private samarbejder er motiveret af bedre rammebetingelser, stærke lokale netværk, viden og eksponering til ressourceeffektivitet og løsninger af høj kvalitet

 

Foruden Mexico har Danmark også myndighedssamarbejder om sundhed i Vietnam, Kina og Brasilien, som også fokuserer på digitalisering og primær sundhed.

Mere om forfatterne