Det tværsektorielle arbejde er godt i gang i Skive

I Skive arbejder kommunen og hospitalet tæt sammen og har nyttig viden og erfaring at trække på, når de nære sundhedstilbud skal etableres.

 

Af Winnie Axelsen Elmstrøm

 

Skive er en af de byer, regeringen har foreslået som lokation for et af de nye nærhospitaler. Skive Kommune og Regionshospitalet Skive, der hører under Hospitalsenhed Midt, samarbejder og udvikler allerede i dag fælles nære sundhedstilbud.

Fra både kommunens og hospitalets side er der enighed om, at det er vigtigt, at opgaveløsningen i det nære sundhedsvæsen skal give mening både i forhold til faglighed og drift. Og at det er vigtigt at dele viden parterne imellem.

 

Deler vision om meningsfulde sundhedstilbud
Partnerne deler visionen om at drive meningsfulde og nære sundhedstilbud, der fletter sammen på tværs af kommune og region, til gavn for borgerne i Skive Kommune. Og de mener, at et centralt mål for det nære sundhedsvæsen bør være at integrere de forskellige dele af sundhedsvæsenet, så det kommunale og regionale sundhedsvæsen skaber synergi og bliver knyttet tættere sammen.

”Vi håber, at samarbejdet i det nære sundhedsvæsen kan være med til at mindske uligheden i sundhedsvæsenet. Vi vil gerne kunne give borgerne nogle sundhedstilbud tæt på deres bopæl, så de svageste borgere eksempelvis ikke altid skal køre langt for at få deres behandling,” siger direktør for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lars Harder fra Skive Kommune.

Allerede i dag er der mulighed for at få foretaget blodprøver, røntgenundersøgelser og skanninger i Skive. Og det giver mening for de to parter, at borgerne for eksempel kan få foretaget en blodprøve tæt på deres bopæl, og at man kan klare nogle former for diagnostik og behandling i nærområdet.

 

Hjertepatienter genoptræner tæt på eget hjem
Hjerterehabilitering er et godt eksempel på et vellykket tværsektorielt samarbejde mellem de to parter. Her giver samarbejdet mellem sektorerne synergi, og de kan begge se potentiale i at overføre og udvikle den model til andre grupper af borgere. For eksempel til kronikere eller multisyge.

Hjerterehabilitering er et område, som Skive Kommune og Hospitalsenhed Midt har samarbejdet om i flere år. Det viser sig nemlig, at langt flere hjertepatienter fra Skive Kommune deltager i genoptræningsforløb, når de kan træne tæt på deres eget hjem frem for på et specialiseret hospital, som i dette tilfælde er placeret i Viborg. Derfor samarbejder Skive Kommune og Hospitalsenhed Midt om at give patienterne et nært tilbud om genoptræning.

Genoptræningen består af intensiveret fysisk træning, der anbefales til patienter med iskæmisk hjertesygdom, hjertesvigt samt hjerteklapopererede patienter. Træningen foregår, når hjertepatienterne er udskrevet fra hospitalsindlæggelse, og den forbedrer deres livskvalitet, gør dem bedre i stand til at vende tilbage til deres vante liv, nedsætter risikoen for, at sygdommen forværres, bedrer prognosen og dermed også risikoen for genindlæggelser.

 

Mange patienter takkede nej til tilbud
Tidligere fandt genoptræningen af hjertepatienter fra Skive Kommune sted på Regionshospitalet Viborg. Det betød, at en stor gruppe patienter fra Skive Kommune takkede nej til tilbuddet, fordi de boede for langt væk fra hospitalet i Viborg. Derfor gik hospitalet sammen med Skive Kommune om at udvikle forløbet med specialiseret genoptræning i Skive Sundhedshus, som er tættere på borgernes hjem.

Kommunen har et tæt samarbejde med specialister fra hospitalsenheden og kan til enhver tid hente hjælp der, når det skønnes nødvendigt. Kommunen løser opgaven tværfagligt, så både fysioterapeuter, sygeplejersker, diætister, psykologer og ergoterapeuter kan være involveret. Denne organisering betyder, at væsentlig flere borgere takker ja til genoptræning end tidligere.

 

Bygger videre på velfungerende samarbejde
Det er svært for kommunen og hospitalet at spå om, hvad en kommende sundhedsreform vil føre til i Skive.

”Vi har allerede et godt og velfungerende samarbejde mellem hospital og kommune på flere områder i dag. Det ser vi frem til at bygge videre på til glæde og gavn for borgerne. For os er det vigtigt, at vi sammen skaber synergi i de nære sundhedstilbud,” siger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen fra Hospitalsenhed Midt.

Også fra Skive Kommunes side ser de frem til at udbygge samarbejdet på nye områder:

”Vores medarbejdere synes allerede i dag, det er spændende og givende at arbejde sammen med de regionalt sundhedsansatte fra hospitalet på udvalgte områder. Så det er klart, at vi ser frem til at udvikle samarbejdet og se, hvad en sundhedsreform med nærhospitaler som et element mere konkret kommer til at betyde for os her i Skive Kommune,” siger Lars Harder.

De to direktører kender ikke den overordnede økonomiske og planmæssige ramme, men de ser et potentiale i at udvikle de nære sundhedstilbud. En forudsætning er naturligvis økonomien, for det vil kræve en investering, hvis de nuværende fysiske rammer skal optimeres.

 

Teknologiske løsninger er en vigtig del
De to direktører ser begge teknologiske løsninger som en vigtig brik i fremtidens nære sundhedsvæsen, ligesom det er et naturligt skridt i udviklingen af samarbejdet.

Det er et område, kommune og hospital allerede i dag beskæftiger sig med i Skive. I mange år har de to parter brugt telemedicin i det nuværende sundhedshus i forhold til sår. Her kan borgernes sår blive vurderet af en læge via en telemedicinsk løsning.

Også på hjerteområdet har de udført fælles og banebrydende forskning omkring brugen af telemedicinske løsninger mellem det specialiserede hospital på den ene side og borgerne, der kan møde ind lokalt i sundhedshuset til konsultation via telemedicinsk teknologi.

Et andet eksempel er den kommunale fysioterapeut, der følger med borgeren til et virtuelt møde med kirurgen fra regionshospitalet i Silkeborg, når der skal følges op på en operation, eller på anden måde rådgives og undersøges, uden lægen nødvendigvis er nødt til selv fysisk at undersøge borgeren.

Direktørerne er enige i, at der er et meget stort potentiale i telemedicin i samarbejdet om de nære sundhedstilbud på tværs af sektorer.

 

Deling af data på tværs
Et fælles ønske fra både kommunal og regional side er, at et tværsektorielt samarbejde i sundhedshuse eller nærhospitaler kan være med til at lette vejen for nogle af de udfordringer, der er i samarbejdet på tværs af sektorer i dag. En barriere er for eksempel, at det kommunale og det regionale sundhedsvæsen ikke bruger samme it-systemer, og lovgivningen begrænser muligheden for at dele den sundhedsdata, der bliver registeret om borgerne.

”Vi håber, at vi i fremtiden kan få langt bedre sammenhæng i patientdata, end vi har mellem sektorerne i dag, så patienternes data kan anvendes bedst muligt i sundhedsvæsenet. Derfor er det et fælles ønske for os, at man politisk forholder sig til de udfordringer. Det vil være en kæmpe gevinst for os, fordi vi gerne vil sikre, at væsentlig og værdifuld viden bliver brugt optimalt til gavn for patienterne,” siger Thomas Balle Kristensen.

Både Lars Harder og Thomas Balle Kristensen mener, at det vil kunne højne kvaliteten i patientforløb og effektivisere arbejdsgange, hvis en ny plan for det nære sundhedsvæsen kan bane vejen for mere sammenhængende it- og dataløsninger, så de kommunale sundhedsansatte kan dele data med deres regionale kolleger.

 

Nyt fælles tilbud er et godt eksempel
I 2021 så et nyt fælles tilbud dagens lys, da Skive Kommune og Hospitalsenhed Midt startede op på et tilbud til overvægtige astmapatienter. Tilbuddet er blevet til i samarbejde mellem ansatte i Skive Kommune og ansatte fra Regionshospitalet Skive, og det består af otte ugers kursus med fysisk træning, diætist og undervisning i sundhedshuset.

Det er et godt eksempel på, at man kan udvikle et tilbud sammen, der har fordele for begge parter. Kommunen er med til at fremme helbredstilstand, velbefindende og højne livskvalitet hos borgeren, og hospitalet bidrager til at mindske hospitalskontakter ved at udbrede specialiseret viden til udviklingen af tilbuddet.

Hospitalets og kommunens særlige kompetencer inden for henholdsvis astma og træning flettes sammen i tilbuddet og skaber synergi, og der opbygges relationer mellem regionale og kommunale ledere og medarbejdere. Håbet er, at tilbuddet kan give deltagerne et bedre funktionsniveau, en bedre astmakontrol og et reduceret eller justeret medicinforbrug, og at så mange borgere som muligt holder fast i de resultater, de opnår gennem forløbet og i en mere aktiv livsstil end tidligere.

Projektet styrker ifølge Lars Harder og Thomas Balle Kristensen det tværsektorielle samarbejde i lokalområdet omkring en kronikergruppe, der i forvejen er kendt i begge sektorer og giver borgerne et mere sammenhængende tilbud end tidligere.

 

Tilbud skal gå hånd i hånd
Sammen med håb og drømme om de nye nærhospitaler følger også skærpet opmærksomhed fra de to direktører. For eksempel har sundhedsvæsenet brugt mange år på at opbygge af et specialiseret sundhedsvæsen på de regionale hospitaler.

Det aktuelle fokus på det nære sundhedsvæsen er dog velbegrundet, mener de begge. Og der er behov for udvikling og endnu bedre sammenhæng i de tilbud, der er tæt på borgeren. Det gælder både hos de praktiserende læger, kommunen og i de regionale tilbud – og med ny teknologi i stigende grad også hjemme hos borgerne selv.

Udviklingen skal ske på en måde, så den kvalitet og effektivitet, der i de seneste 10-20 år er opnået i sundhedsvæsenet, fastholdes og udvikles yderligere.

 

Både udfordringer og gevinster i vente
De to direktører vurderer, at der både er udfordringer forbundet med udspillet om nærhospitaler, men også at der er gevinster at hente i samarbejdet på tværs af sektorer.

”Der vil være en gevinst at hente i sundhedsvæsenet ved at optimere borgernes forløb i det integrerede sundhedsvæsen først i processen. Her er der nogle nødder, vi skal knække, og vi skal klæde de kolleger, som er tættest på borgerne, bedst muligt på til at hjælpe borgerne tilstrækkeligt med forebyggende tiltag, så vi undgår unødige indlæggelser på hospitalerne. Her skal vi som regionshospitaler for eksempel yde noget til kommunerne, så vi sammen skaber synergi i vores løsninger,” lyder det fra Thomas Balle Kristensen.

”Vi er allerede godt i gang med at realisere nogle af de visioner, der er i regeringens udspil om nærhospitaler. Nu venter vi spændt på at høre flere detaljer om, hvad de nye nærhospitaler kommer til at indeholde,” slutter Lars Harder.

 

Artiklen er skrevet, før regeringens sundhedsreform blev offentliggjort

Mere om forfatterne