Til kamp mod autismens gråzoner i Midtjylland

I Region Midtjylland har Specialområde Autisme sagt farvel til generiske løsninger, når det handler om at gøre en indsats for borgere med autisme. Her giver områdeleder Lars Aarup Jensen eksempler på, hvordan arbejdet foregår i praksis.

 

Af Lars Aarup Jensen

 

Gråzonen. Det lyder ikke som et rart sted at være, men derimod som et sted, man helst vil væk fra hurtigst muligt. Vores borgere med autisme befinder ofte i gråzonen, når vi starter vores indsats, og i denne artikel vil jeg beskrive, hvordan vi arbejder med autismeområdet, og hvilke erfaringer vi har gjort os de senere år.

 

Jeg vil desuden give eksempler på nogle af de initiativer, som har virket godt for os i forhold til at få borgere med autisme ud af gråzonen og ind i et ligeværdigt liv.

 

Kombination af diagnoser
Baggrunden for indsatsen er, at borgere med autisme ofte har en kombination af diagnoser og andre særlige forudsætninger, der gør, at de ikke passer ind i det samfund, som vi andre har lagt rammerne for. Her er vores vigtigste opgave at støtte så mange som muligt i at komme ud af gråzonen. Borgerne med autisme skal væk fra et liv på sidelinjen og i gang med et liv, hvor deres potentiale kan blive udfoldet, fordi de får de rette rammer.

 

Og det er netop kernen i vores arbejde: En bevidsthed om, at vi alle bare gerne vil være en del af fællesskabet og gøre vores del. Afsættet er, at alle vi “normale” – eller neuro-typiske, som vi kalder det – ikke har patent på sandheden. Det er vores opgave at være åbne og forstå borgere, der ikke ser verden, som vi gør, og at skabe de rette vilkår for dem.

 

Eksempel på samarbejde: Uddannelsen Autismepiloten
Specialområde Autisme har i samarbejde med Socialstyrelsen udviklet medarbejderuddannelsen Autismepiloten, som alle ansatte skal have. Også mange kommuner anvender uddannelsen til deres medarbejdere. Uddannelsen tager et år, og der er 7 fremmødemoduler og 7 implementeringsmoduler. Den viden, man får på uddannelsen, bliver implementeret i egen praksis.

 

Viden til sundhedsvæsenet
Nogle gange handler indsatsen om de fysiske rammer og om en bredere socialpædagogisk og psykologfaglig indsats. Andre gange handler det om give viden og ressourcer til de mennesker, som er tæt på den enkelte.

 

Andre gange igen handler det om at bidrage med viden til andre aktører som eksempelvis sundhedsvæsenet, hvilket er bydende nødvendigt, fordi der ofte forekommer komorbiditet. Derfor er et af vores faste mottoer, at vi flytter viden ud i stedet for at flytte borgere ind.

 

Vigtige samarbejdsrelationer
En stor del af vores arbejde handler om de mange samarbejdsrelationer, som indsatserne er afhængige af. Hvordan skaber vi de bedste samarbejdsrelationer til de kommuner, som har borgere, der har brug for vores tilbud? Og hvordan samarbejder vi for eksempel med personalet på de psykiatriske afdelinger, som vores borgere indimellem har brug for at blive indlagt på?

 

Meget handler om ønsket om at forstå og anerkende samarbejdspartnerens vilkår, udfordringer og muligheder. Det kan åbne døren for et samarbejde, som altid vil blive styrket, når vi har mulighed for at mødes i den virkelige verden.

 

Eksempel på samarbejde: Aarhus Konferencen
Aarhus Konferencen er Specialområdet Autismes årlige vidensdelings- og erfaringsudvekslingsforum med Aarhus Kommune. Den har været afholdt syv gange, og arrangementet understøtter samarbejdet med kommunen, som bunder i et fælles fagligt ståsted. Samarbejdet betyder, at de nødvendige og nogle gange svære overgange får lettere vilkår, for eksempel når et ungt menneske skal flytte fra et kommunalt skoletilbud til et bosted.

 

Indgående kendskab til borgerne
Ud over de overordnede samarbejdsrelationer på ledelsesplan bliver det i stigende grad tydeligt, at samarbejdet med sundhedsvæsenet for os handler om at tage vores egen rolle som oversættere og tolke alvorligt.  Forstået på den måde, at vores medarbejdere har det indgående kendskab til den enkelte borger og derfor kan være med til at kvalitetssikre forløbet.

 

Flere borgere med autisme
Antallet af borgere med autisme er steget voldsomt, og prævalensen er nu op mod 2 procent mod 2 promille for 20 år siden. Vi oplever derfor naturligt nok en stigning i antallet af henvendelser fra kommunerne om borgere med autisme, som de ikke selv har tilbud til.

 

En del af borgerne har yderligere udfordringer som angst, spiseforstyrrelser og ADHD. Vi har derfor en bred pallette af forskellige typer af tilbud for at kunne imødekomme de forskellige behov.

 

Trods det oplevede vi ind til for et par år siden, at vi ikke altid havde et tilbud, der matchede en borgers behov. Det kunne være en borger, der var særligt sensorisk udfordret og for eksempel var ekstremt lydsensitiv. Det kunne også være en borger, der ikke tålte ret mange visuelle stimuli og derfor helst skulle have en bolig med udsigt til grønt frem for områder, hvor der er andre mennesker.

 

Eller det kunne være borgere, for hvem deres hund var en altafgørende faktor i deres liv. Vi har endog flere borgere, der har lægeordineret hund.

 

Eksempel på bolig: At Home
De forskellige behov hos borgere med autisme har været afsæt for udviklingen af den fleksible, mobile, autismevenlige bolig At Home, som der i dag er 34 af rundt omkring i Østjylland. At Home er fritstående boligmoduler – typisk til én person – som kan tilknyttes eksisterende byggeri. Her kan borgeren være sig selv, lade op i fred og ro og samtidig være en del af et fællesskab.

Et eksempel på en af de 34 fleksible At Home-boliger, som både giver borgerne mulighed for fællesskab og fred og ro til at lade op.

 

Tiden er løbet fra generiske løsninger
At Home-boligerne er et godt billede på udviklingen inden for autismeområdet i Region Midtjylland. Den fleksibilitet, som de rummer, vil i stigende grad komme til at kendetegne de samarbejder, som vi indgår i. Vi ved, at udgangspunktet for enhver god løsning for vores borgere er dialog, og vi ved, at dialogen og de skræddersyede løsninger er dét, der er brug for hos vores samarbejdspartnere.

 

Tiden er løbet fra generiske løsninger, som hverken gør gavn for borgeren eller de, der skal tilbyde løsningen. Fremtidens vej ud af gråzonen går gennem nysgerrige samarbejder.

 

FAKTA: Specialområde Autisme
Specialområde Autisme er en del af socialområdet i Region Midtjylland. Specialområde Autisme blev dannet i 2013 som en fusion af de tre autismetilbud Bækketoften, Gudenåkollegiet og Hinnerup Kollegiet. Organisationens rødder rækker tilbage til 1982.

  • Der er 350 borgere med autisme tilknyttet specialområdets 26 afdelinger
  • Specialområdet har 450 medarbejdere
  • Specialområde har en konsulentafdeling med 20 psykologer, ergoterapeuter og pædagogiske vejledere, der underviser, rådgiver og vejleder i hele landet

Mere om forfatterne