Her er eksperimentet, som jeg som cheflæge godt kunne drømme om at prøve

KRONIKSundhedsvæsenet er svinget langt i retning af standardisering, specialisering og centralisering – og nu efterspørges modpolen i form af frisættelse, nærhed og bæredygtighed. Et konkret bud kunne være at etablere tværfaglige, tværregionale teams, som ikke blot skal forholde sig til faglig udvikling og retningslinjer, men også til drift, kapacitet, uddannelse, forskning og det tværsektorielle samarbejde, skriver cheflæge Marie Storkholm, medlem af Den Anden Kommission.

Den Anden Kommission er nedsat af Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet som et mod- og medspil til Sundhedsstrukturkommissionen.

Her er medlemmerne af Den Anden Kommission

Charlotte Bach Thomassen
Landsformand, DGI, cand.scient.pol. fra Københavns Universitet, næstformand i bestyrelsen for Madkulturen, næstformand i Frivilligrådet, medlem af bestyrelsen i TV2 Danmark.

Kirsten Wisborg
Lægefaglig vicedirektør, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Speciallæge i pædiatri og ekspertuddannelse i neonatologi. Dr. med fra Aarhus Universitet. Mastergrad i offentlig ledelse. Formand for Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet. Medlem af Medicinrådet. Medlem af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Jørgen Grønnegård Christensen
Professor emeritus i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Før strukturreformen formand for og medlem af en række udvalg vedr. sundhedssektoren samt leder af ledelses- og styringsreform i Aarhus og Ribe amtskommuners sygehusvæsener. 2020-21 formand for Folketingets ekspertgruppe vedr. håndteringen af COVID-19.

Christian Bøtcher Jacobsen
Professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Forsker i styring og ledelse i sundhedsvæsenet med særligt fokus på regulering og organisatorisk struktur, ledelsesadfærd og ledelsesudvikling samt motivation og resultatskabelse. Medlem af Robusthedskommissionen.

Mickael Bech
Professor i sundhedsledelse- og politik ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Forsker i ledelse i sundhedsvæsenet, sundhedspolitik, styring og økonomiske incitamenter i sundhedsvæsnet. Tidligere forsknings- og analysechef ved VIVE, direktør ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, og professor ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet.

Kresten Dørup
Psykiatridirektør, Region Sjælland. Cand.scient.pol, Aarhus Universitet. Efteruddannelse på INSEAD og Center for Ledelse og Organisation. Tidligere centerchef i Region Hovedstadens Psykiatri, stabschef, Det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet.

Helen Kæstel
Sygeplejechef, Aalborg Kommune. Uddannet sygeplejerske. Har arbejdet med ledelse regionalt i 20 år, kommunalt i 10 år. Diplom i ledelse.

Klaus Larsen
Direktør, Digitalisering og IT, Region Nordjylland. Medlem af Cybersikkerhedsrådet på vegne af Danske Regioner. Ekspertmedlem, Robusthedskommissionen. Deltager eller formand i diverse nationale, fællesregionale og tværsektorielle fora, forretningsudvalg, styregrupper mv.

Marie Storkholm
Cheflæge på afdeling for Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospital Horsens. Ph.d. i forandringsledelse i sundhedsvæsenet fra Medical Management Center, Karolinska Institutet. Lektor og kursusleder for kurset ‘Lægelig ledelse og udvikling i et komplekst sundhedsvæsen’, medicinstudiet, Aarhus Universitet. Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren.

Christina Svanholm
Praktiserende læge, Nysted Lægehus. Praksiskonsulent, Nykøbing Falster Sygehus.
Klyngebestyrelsesmedlem, Lolland Falster Klyngen. Bestyrelsesmedlem, Lungeforeningen. Stifter og bestyrelsesformand, Nysted Sundheds- og Trivselshus.

Jesper Lok
Bestyrelsesmedlem og rådgiver for en række selskaber inden for maritim/logistik, energi, sundhed og retail herunder formand for bl.a. Inchcape, Dagrofa og Nordic Health Lab. Tidligere CEO for DSB og inden da 25 år i Mærsk.

Rolf Dalsgaard Johansen
Direktør, Social & Sundhed, Haderslev Kommune. MBA, Aarhus Universitet og cand.merc., Aalborg Universitet. Medlem af hovedbestyrelsen i Kræftens Bekæmpelse og Hovedbestyrelsen for Kommunale Velfærdschefer.

Camilla Wang
Rektor, Professionshøjskolen Absalon. Forkvinde, Danske Professionshøjskoler, interesseorganisation for de seks danske professionshøjskoler. Cand.mag. i dansk og psykologi. Tidl. dekan og direktør, Professionshøjskolen Metropol. 

Kvaliteten i det danske sundhedsvæsen er løftet over de sidste 20 år, og samtidig er presset på personalet steget markant. Vi kan og vil utrolig meget godt for borgere og patienter. Samtidig tegner der sig et dystert billede af fremtiden med et stigende misforhold mellem behovet for udredning, behandling og pleje og det personale, som skal løfte opgaven. ”Vi kan ikke rekruttere os ud af problemet”, lyder det i kommissoriet for sundhedsstrukturkommissionen. 

Trods reformer, investeringer og modernisering matcher sundhedsvæsenets organisering hverken den rivende udvikling af behandlingsmuligheder, medicinske landvindinger eller befolkningens efterspørgsel. Det er en ubalance, der er stærkt medvirkende til, at stor andel af personalet i sundhedsvæsenet oplever symptomer på udbrændthed. De røde alarmlamper blinker, og der er akut brug for transformation af det danske sundhedsvæsen og en mere bæredygtig organisationskultur.

Politikerne ønsker mere sammenhæng på tværs af fagligheder, sektorer og geografi, patienten i centrum, høj kvalitet, frie valg og rettigheder – og så skal det være nært og bæredygtigt. De gode løsninger skal udvikles i fællesskab og udbredes hurtigt. Det er gode ambitioner, og der er et kæmpe potentiale i at bringe den opgave i spil blandt vores dygtige medarbejdere. 

Centralisering, specialisering og fragmentering

Siden strukturreformen i 2007 har sundhedsvæsenet været i en rivende udvikling i retning af at blive mere centraliseret, specialiseret og digitaliseret. Vi har fået mere moderne elektroniske patientjournaler og fået faglige retningslinjer, der er tilgængelige på nettet for alle. 

Hurtigt og langt mere effektivt kan vi orientere os i patienternes forløb på sygehusene og slå de nyeste og ensrettede faglige retningslinjer op. 

Udredning, behandling og pleje er i høj grad blevet standardiseret, og der er sket en stor faglig udvikling. Kvaliteten er steget, og flere overlever f.eks. kræftsygdom, og den gennemsnitlige liggetid på sygehuset er reduceret markant. Succesen er uden tvivl multifaktoriel, og baggrunden for forbedringerne er meget andet end blot de strukturelle ændringer.

Vi har i Danmark 21 akutsygehuse, og på den lægelige side er der 37 specialer med omkring 1.000 specialfunktioner. Specialfunktionerne udgør ca. en tiendedel af alle sygehusopgaverne, de øvrige 90 pct. foregår på hovedfunktionsniveau, det vil sige at de kan varetages af alle speciallæger i Danmark. De fleste specialer har underopdelt sig i mindre subspecialer, og fragmenteringen ses inden for alle lægelige specialer. Et bærende princip i specialeplanlægningen har været, at ”øvelse gør mester” og at der er en (lineær) sammenhæng mellem volumen, robusthed og kompetence. 

Subspecialiseringen har medvirket til en forbedret kvalitet, da fokuseret erfaring og fordybet viden kommer patienten til gode, særligt for komplekse og sjældne tilstande. Fleksibiliteten i opgaveløsningen for den brede population risikerer dog at falde. Fokus kan blive for snævert og blikket for hele patientens tilstand og situation tabes potentielt. Som når den multisyge bliver kastebold mellem forskellige specialambulatorier, eller når patienten med en basal problematik udredes på et unødvendigt højt specialistniveau. Det tager lang tid at uddanne en subspecialist, og ulige adgang til specialistviden kan opstå i dele af landet, som har svært ved at rekruttere.

Effektivisering gennem såkaldte stordriftsfordele (fusioner) og styring, som er funderet i det økonomiske fagområde, har dannet basis for en lang række strukturelle ændringer siden 2007. 

Det er velkendt, at effektivisering og fusioner er psykologisk slidsomme for personalet, arbejdspresset opleves som stigende, og sygefravær og graden af symptomer på udbrændthed stiger.

Standardiseringen og ensretningen af udredning, behandling og pleje har øget kvaliteten, men har desværre også været medvirkende til en del spild af ressourcer. Frygten for at begå fejl har ført den defensive medicin med sig. Hellere en undersøgelse for meget end at skønne forkert, afvige fra retningslinjen og risikere en klagesag. 

Vælg Klogt-initiativet beskriver, at vi i de vestlige lande bruger mange ressourcer på overflødige undersøgelser og behandlinger, f.eks. dyre MR-scanninger, der ikke har klinisk konsekvens for patienter med lænderygsmerter. I Danmark er ca. 20 pct. af det, vi bruger ressourcer på, i bedste fald overflødigt og i værste fald skadeligt for patienterne.

Hvor starter vi?

Mens vi kan glædes over alle forbedringerne i kvalitet og effektive, strømlinede patientforløb, må vi samtidig se virkeligheden i øjnene. Vi har på sygehusene svært ved at imødekomme de forventninger, som patienter og politikere stiller til os. Servicemålene, udredningsret, behandlingsgaranti, kræft- og hjertepakker er vanskelige at overholde på grund af personalemangel og en stram økonomisk ramme. En del af målene er tillige fagligt omdiskuterede og anses ikke af alle fagprofessionelle som fornuftige.

Forskningen viser, at effektivisering og centralisering gennem f.eks. fusioner af afdelinger og sygehuse sjældent resulterer i de effektiviserings- og økonomiske gevinster, som var tiltænkt. Stress og udbrændthed er en del af hverdagen i det danske sundhedsvæsen, ca. 30-40 pct. af personalet har belastningssymptomer. Pendulet er svinget langt i retning af standardisering, specialisering og centralisering og nu efterspørges modpolen i form af frisættelse, nærhed og bæredygtighed. 

Vi har akut brug for iltmasken og at frisætte det potentiale, som findes i at bringe engagerede fagprofessionelle tæt ind i maskinrummet omkring fremtidens sundhedsvæsen.

Her skal vi have fat i noget andet end økonomisk teori, nemlig teorier om arbejdsglæde, motivation, adfærdsændring og organisatorisk læring. Strukturelle ændringer kan ikke stå alene uden et motiveret personale og en bæredygtig kultur. Kulturen i sundhedsvæsenet skal sikre, at ledere og medarbejdere trives. Autonomi og involvering, kompetenceudvikling, mening og fællesskaber er kerneområder at fokusere på, hvis vi skal lykkes i nye strukturer.

Druknet i ventelister 

Netop disse kerneområder er aktuelt nødlidende, måske som en utilsigtet ”bivirkning” til de seneste 20 års udvikling. Jeg bruger her en case fra mit eget fag til at illustrere problemstillingen.

I Region Midtjylland har vi årligt ca. 8.000 ambulante besøg og ca. 1.200 operationer inden for det uro-gynækologisk subspeciale, hvor vi typisk undersøger og behandler kvinder med inkontinens og nedsynkning af bækkenorganerne. Patienterne fordeles via en fælles visitation-enhed inden for 30 dages udredningsret og ses på fem sygehuse. Udredning, behandling og kontrol varetages af subspecialister, fire på Aarhus Universitetshospital (AUH) og to på hver af de øvrige akutsygehuse.

Sammen med læger under uddannelse ser disse 12 læger alle patienter henvist fra vores population, og derudover passer de vagter og opererer. Lægerne ser også patienter uden for deres subspeciale, varetager uddannelse af studerende og kommende kollegaer samt forskning og kvalitetsudvikling. En tilsvarende organisering findes inden for en lang række subspecialer i det danske sundhedsvæsen.

Organiseringen er sårbar. For hvad sker der, når en eller to af de 12 specialister bliver langtidssygmeldte, rejser til en anden region, tager ud i det private eller går på pension det samme år? Ja, så bliver der ventetid, og det er de andre læger, som alene skal trække et større læs. Tiden går typisk fra kvalitetsudvikling og forskning – netop den tid, som skulle bruges på at tilpasse patientforløb til det nære og kloge sundhedsvæsen.

Subspecialisten står potentielt meget alene med et fagområde og en rødglødende venteliste, og ansvaret er stort og tungt. Ofte løber den enkelte stærkere, og en negativ spiral kan begynde. Det kortsigtede behov for at håndtere patienterne på ventelisten overskygger det langsigtede behov for at transformere og sikre, at vi vælger klogt og udreder og behandler nært, og personalet oplever sig pressede – i værste fald som ansatte ved et samlebånd, og kommer i risiko for at brænde ud. 

I Region Midtjylland findes ellers en visionær, tværsektorielt udarbejdet forløbsbeskrivelse fra 2021, som angiver at den primære basale udredning og behandling af uro-gynækologiske problemstillinger bør foregå i primær praksis, hos praktiserende gynækolog eller i kommunalt regi.

De kommunale inkontinensklinikker varetager udredning og basal behandling i samarbejde med almen praksis. Det er nært, klogt og bæredygtigt, men samarbejdet er desværre ikke særlig veletableret. Transformationen sker ikke af sig selv, selvom den gode forløbsbeskrivelse findes. Der skal ændres vaner og adfærd. 

Lignende eksempel findes inden for de fleste specialer, og tendensen til at løbe stærkere på den korte bane ses i alle personalegrupper og afkroge af sundhedsvæsenet. Områder der oplagt kan transformeres, kloge valg som kan sættes i system og svære samtaler som kan tages – der er et potentiale at forløse. Løsningerne udvikles aktuelt ofte i siloer af ildsjæle og engagerede team. Som bekendt er spredningen typisk langsom, og det kan tage år, før den gode løsning fra en afdeling tilpasses og bliver hverdag for de fleste.

Tværgående teams med populationsansvar?

For at vi kan transformere det danske sundhedsvæsen til en bæredygtig fremtid har vi brug for at få det lange lys på. Når man er udfordret på en afdeling eller i et subspeciale, som casen illustrerer, er der en lang række barrierer, f.eks. overholdelse af servicemål og afdelingens budgetter, som kan opleves nærmest som et catch 22-scenario for selv den mest kompetente afdelingsledelse.

Fremtidens innovative løsninger skal udvikles og spredes i et højere tempo, og klinikerne skal bringes mere aktivt i spil. Vi brug for en bevægelse væk fra nutidens sårbare og fragmenterede organisering. En bevægelse, der skaber motivation og bygger på autonomi, involvering, kompetenceudvikling og meningsfuldhed. 

Vi har erfaringer at trække på. På det akutte område, f.eks. fødeområdet, har vi længe hjulpet hinanden på tværs af Region Midtjylland. Når et fødested er fyldt, ringes der rundt og arrangeres fødsel på en anden matrikel. Lignende så vi under Covid-19, hvor vi fordelte akutte og intensive patienter – alle tiltag som blev iværksat uden økonomiske mellemregninger, med patients bedste for øje. Det krævede tillid, pragmatiske aftaler og tværgående kapacitetsmøder. Her er et potentiale, som også kunne bringes i spil også i forhold til planlagte aktiviteter. Tænk hvis vi var organiseret og blev honoreret for at løfte vores populationsansvar på tværs af en region. På tværs af almen praksis, kommune og sygehus.

Vil en organisering som understøtter tværgående samarbejde skabe mere resiliens og robusthed? Vil den subspecialiserede, men aktuelt pressede speciallæge, som med sin lokale ledelse har ansvaret for en uoverskuelig opgave, finde arbejdsglæden, hvis byrden var delt med kolleger og ledelser på andre matrikler – med fælles kurs, koordinering og commitment? Hvis vi ikke skulle afregne og måles individuelt, men løfte vores populationsansvar bedst muligt på tværs og i fællesskab. 

Tværgående udviklingskultur og mulighed for frie eksperimenter

Et konkret bud kunne være at etablere tværfaglige, tværregionale teams, som ikke blot skal forholde sig til faglig udvikling og retningslinjer, men også til drift, kapacitet, uddannelse, forskning og det tværsektorielle samarbejde. Det eksperiment kunne jeg som cheflæge godt drømme om at prøve.

I min egen afdeling har vi rigtig gode erfaringer med, at vores tværfaglige uro-gynækologiske team er ansvarlig for hele paletten. Siden de fik bolden, har vi set en 26 pct. stigning i den ambulante aktivitet – og er det så transformation?  

Ja, for der kommer flere henvisninger inden for subspecialet, og andre teams har samtidig ”valgt klogt” og reduceret aktiviteten inden for deres subspecialer. Så vi har tilpasset kapaciteten til efterspørgslen. Men vi er langt fra i mål. Næste skridt er at forbedre samarbejdet med de kommunale tilbud således, at vi kan realisere potentialet i forløbsbeskrivelsen fra 2021.  

Ovennævnte er ikke kun resultatet af en strukturel ændring, hvor vi har etableret tværfaglige teams. Vi begyndte med et fokus på at skabe en udviklingskultur, som har til formål at frisætte det potentiale, som findes i at involvere dygtige fagfolk. Teamet fik et råderum og øvebaner, hvor de kunne træne det tværgående samarbejde og løse de udfordringer, de ser hver dag, samtidig med at de laver årlige strategiplaner. Som ledelse sætter vi rammer, prioriterer tiden, sikrer kompetenceudvikling, sparrer, sætter fri – og så har vi tillid til, at de medarbejdere, som er de mest kompetente inden for et fagligt felt, kan finde de gode løsninger. 

Nøglen er kulturarbejdet, som hviler på principper om ligeværd, psykologisk tryghed og samarbejdskompetencer og træning i at forstå egne og andres perspektiver. Det er bestemt ikke uden gnidninger, men indsatsen forebygger, at der opstår små isolerede kongedømmer uden blik for helheden.

Nye strukturer kan være hjælpsomme, men det vigtigste er, at vi lykkes med at skabe det engagement og den trivsel, den nødvendige bæredygtige udviklingskultur, der er hele fundamentet for succes i nye strukturer. Transformation af sundhedsvæsenet fordrer, at vi lykkes med dette. 

Opgaven er et vildt problem, som bekendt bedst løses gennem inddragelse og eksperimenter. Og den eksperimenterende fase håber jeg prioriteres, i stedet for at vi skal allokere al vores ledelseskraft til at fokusere på gennemgribende strukturelle ændringer. For ”kultur æder struktur til morgenmad” (let omskrevet fra Peter Drucker).

Vi har samlet alle kronikkerne fra medlemmerne af Den Anden Kommission.

Mere om forfatterne

Deltag gerne i debatten!

Du kan skrive i kommentarsporet herunder.

Du kan også sende et debatindlæg til chefredaktør Peter Mandrup Jensen,  nyhedsbrevet Torsdag 8.30, på pmj001@outlook.dk.

Endelig er du velkommen til at deltage i debatten på vores LinkedIn-profil her

3 svar til “Her er eksperimentet, som jeg som cheflæge godt kunne drømme om at prøve”

 1. Kjeld Møller Pedersen

  God artikel. Kan der mon siges noget præcist om hvor mange af de ca.. 8.000 ambulante besøg i Region Midt, der kan konverteres til praktiserende speciallæger, almen praksis og de kommunale inkontinens klinikker/sygeplejersker. Tillægsspørgsmål til denne linje i artiklen: “. Transformationen sker ikke af sig selv, selvom den gode forløbsbeskrivelse findes. Der skal ændres vaner og adfærd.” Hvordan kan man gribe det an?

  1. Marie Storkholm

   Så fik jeg kigget data i detaljer og drøftet med klinikerne- og bedste bud er at ca. 1000 besøg (ca. 50% af inkontinens patienterne) kunne ses primært og håndteres i de kommunale inkontinensklinikker/sygeplejersker.
   Og til spørgsmål nr. 2: Vi har gode erfaringer med at bringe fagpersoner sammen, på tværs af siloer – f.eks. informationsmøder ml. sygehus og klyngens praktiserende læger, og derudover direkte dialog med henvisende læge med brev og støtte til initial udredning og behandling i primærsektoren. Praksis konsulenten er en vigtig samarbejdspartner. Vi har også netop etableret samarbejdsmøder med klyngens inkontinenssygeplejersker. Jeg mener, at vi skal videre af samarbejdets vej, men en fælles defineret opgave og en anden incitament struktur ville være hjælpsom. Samarbejde tager tid og penge på den korte bane, men en fokuseret indsats med involvere fagfolk, giver gevinst på den lange bane. Det er ikke nok, at sætte folks sammen i et fælles rum – Det kræver ledelse og fokus på samarbejdskompetencer – som med fordel kan trænes, når vi alligevel er sammen.

 2. Marie Storkholm

  Kære Kjeld
  Tak for dine gode spørgsmål – jeg skal kigge lidt nærmere på diagnosekoder og nok fratrække de højt specialiserede for at kunne svare realistisk – jeg vender tilbage, når jeg har været i BI-systemet☺️